Orbit Demo
Dịch vụ
CHỨNG KHOÁN
Tư vấn Chứng khoán và thị trường vốn

PHAM & DANG NGUYEN có nhiều hiểu biết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thị trường vốn và chứng khoán bao gồm việc tư vấn tái cấu trúc nợ, và tái cấu trúc công ty trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, cung cấp các ý kiến pháp lý cho các công ty chuẩn bị phát hành chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán, giúp khách hàng thành lập các quỹ đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài. 
Dịch vụ khác