Orbit Demo
Dịch vụ
LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG
Tư vấn pháp luật về lao động, việc làm và tuyển dụng

* Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến Quan hệ lao động: Hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thoả ước lao động, Chính sách, Chấm dứt và Bồi thường;

*  Tư vấn và Đại diện cho Người sử dụng lao động hoặc Người lao động đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động, Tranh chấp lao động;

*  Tư vấn thủ tục và xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài;

* Tư vấn và tranh tụng các vụ tranh chấp về lao động;

* Tư vấn đào tạo lao động;

* Tư vấn việc làm


Dịch vụ khác