Orbit Demo
Dịch vụ
HỢP ĐỒNG
Tư vấn soạn thảo và ký kết hợp đồng

• Kiểm tra, hiệu chỉnh và đưa ra các ý kiến pháp lý về nội dung Hợp đồng kinh doanh, Thương mại, Dân sự, Xây lắp…

• Đại diện và Thay mặt khách hàng đàm phán với các đối tác về nội dung hợp đồng.

• Soạn thảo các Hợp đồng giao dịch.

Dịch vụ khác