Orbit Demo
Dịch vụ
BĐS VÀ XÂY DỰNG
Tư vấn về Bất động sản và Dự án Xây dựng

  • Tư vấn về chính sách và các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản / dự án xây dựng;

  • Đánh giá khả năng chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền đối với những dự án bất động sản / dự án xây dựng; đề xuất những giải pháp, cách thức để đạt được sự chấp thuận;

  • Tư vấn về hình thức doanh nghiệp, phương thức hợp tác để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản / dự án xây dựng;

  • Thực hiện việc đăng ký, xin cấp phép và chuyển nhượng các Dự án bất động sản / Dự án xây dựng.Tái cơ cấu nợ khó đòi và thu hồi các tài sản thế chấp bằng phương tiện pháp luật hoặc phi pháp luật;

  • Tư vấn cho những người cho vay và các nhà đầu tư là các thể chế về thỏa thuận tiền tái cơ cấu nợ và các vấn đề khác trong việc tránh trách nhiệm của người cho vay;
  • Tư vấn cho khách hàng đang đối phó với các trục trặc tài chính đối với bên thứ ba, bao gồm các ngân hàng và những cơ sở tài chính khác đang gặp trục trặc;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc tịch thu tài sản thế chấp của tòa án và các thủ tục thu hồi tài sản thế chấp;
  • Tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp trục trặc, quy hoạch và chiến lược về thuế, bao gồm tái tổ chức và bỏ vốn hay đầu tư mới;
  • Tư vấn về bất động sản cho những vụ vỡ nợ, bao gồm việc hoãn thi hành án tịch thu tài sản thế chấp, trừ nợ, chế độ ưu đãi, chuyển nhượng lừa đảo, mua lại bằng vốn vay, và khả năng của con nợ sở hữu tài sản hay người được ủy thác để nhận hay từ chối việc cho thuê và các hợp đồng được thi hành;
  • Tư vấn cho khách hàng về việc tái cơ cấu nợ bên ngoài việc phá sản, bao gồm việc cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản, và chuyển nhượng thay cho tịch thu tài sản thế chấp.
Dịch vụ khác