Orbit Demo
Dịch vụ
THU HỒI NỢ
Tư vấn và tranh tụng nhằm thu hồi nợ

• Đại diện theo ủy quyền tham gia đàm phán, thương lượng nhằm thu hồi công nơ;

• Tư vấn khởi kiện, tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi trong các vụ án Thu hồi công nợ;

• Tư vấn yêu cầu thi hành án các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm thu hồi công nợ;

Dịch vụ khác