Orbit Demo
Dịch vụ
THUẾ VÀ KẾ TOÁN
Tư vấn pháp luật về Thuế và Kế toán

• Tư vấn pháp lý về các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế Xuất Nhập khẩu, Thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân…

• Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp về thuế, tránh bị đánh thuế hai lần thông qua việc khiếu nại, tham vấn cơ quan thuế.

• Tư vấn và cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Dịch vụ khác