Orbit Demo
Dịch vụ
ĐẦU TƯ
Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

• Tư vấn thủ tục, điều kiện và phân tích hiệu quả các Dự án đầu tư nước ngoài (gián tiếp và trực tiếp), Dự án đầu tư trong nước.

• Soạn thảo hồ sơ Dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi.

• Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền và đạt được sự phê chuẩn các Giấy phép đầu tư.

• Giới thiệu địa điểm thực hiện Dự án; Thủ tục và cơ hội chuyển nhượng Dự án đầu tư.

Dịch vụ khác