Orbit Demo
Dịch vụ
MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP
Tư vấn về Mua bán và Sáp nhập

• Tư vấn về chính sách của Việt Nam liên quan đến Mua bán và Sáp nhập công ty, bao gồm cả việc mua bán và sáp nhập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam hoặc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

• Tư vấn về giao dịch, phân tích pháp lý về các điều kiện theo quy định và đánh giá khả năng giao dịch được cơ quan thẩm quyền Việt Nam phê duyệt.

• Tư vấn về chiến lược và giải pháp phù hợp để thực hiện thành công giao dịch.

• Thực hiện việc tư vấn đánh giá rủi ro, tiềm năng của các công ty.

• Đại diện khách hàng tham gia đàm phán mua bán, sáp nhập công ty.

• Thực hiện việc đăng ký việc mua bán, sáp nhập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ khác