Orbit Demo
Dịch vụ
DOANH NGHIỆP
Tư vấn luật và quản trị doanh nghiệp

• Tư vấn điều kiện, thủ tục và hình thức doanh nghiệp.

• Soạn thảo hồ sơ pháp lý: Điều lệ, Hợp đồng liên doanh, Thoả thuận nội bộ, Quy chế nội bộ.

• Tiến hành thủ tục xin cấp phép đầu tư, kinh doanh.

• Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ khác